Video

performance D I A L O G U E S
by Sonya Levin and Alexey Kokhanov:

performance I N T E R I O R I S A T I O N
by Sonya Levin, Vera Martynov, Alexey Kokhanov:

 

discussion at «TseKh dance school»
Gesamtkunstwerk:


 

 

 

rest:  on Vimeo